4.3 4 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی

خلاصه رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی :

برای دانلود جلد اول رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی  اینجا کلیک کنید

یه دختر و یه پسر.
با دنیای متفاوت!
یکی سرد و مغرور.
یکی شوخ و شیطون.
یکی بی تفاوت.
یکی فضول.
یکی پایبند به تمام اصولات خانواده.
یکی بی غید و بند و بی توجه.
یکی محدود.
یکی ازاد.
اما یه چیزی این وسط هست به نام زور.
یک اجبار که این دو تا رو به هم وصل می کنه.
یک اجبار که بر می‌گرده به چیزای پوچ.
مثل تعصب قومی قبیله ای.
اجباری که از سه نفر سر چشمه می گیره.
سه تا خان…

پیشنهاد ما :

 

دانلود رمان ازدواج اجباری

 

قسمتی از متن جلد دوم رمان تونل خوشبختی :

رادوین و حسان و مهراب هنوز داشتن میخندیدن و تشویقمون میکردن تا
پاشیم و ادامه بدیم..
همزمان با هامون نیم خیز شدیم و با کمک هم و مبل و میز از جامون
بلند شدیم..
تلو تلو میخوردیم و جون وایستادن و نداشتیم..
بعد از چهار سال بی مقدمه از این غلطا کردنم همین عواقب و داره
دیگه..


باهم به سمت حموم ی ورش بردیم و سعی داشتیم از اون تونل خوشبختی یکی زود تر
برسیم تا اول بریم حموم… جلوی در حمومم همدیگه رو هول میدادیم و
به همدیگه فحش میدادیم..
اخرم من موفق شدم و هامون و پرت کردم اونور…… دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی
اونم که حرصش گرفته بود پاشو بلند کرد و محکم کوبوند تو باسنم
و گفت:اصال برو گمشو..


اومد برگرده که بازوشو گرفتم و گفتم:اصال اونجوری گفتی دلم کباب شد
بیا تو برو.
شروع کرد ناز کردن و گفت:نه نمیخوام دیگه خودت برو.
+نه تو رو خدا اگه برم.
-عع ولم کن من بعد تو میرم.
+به جون داداش دلم نیست بیا اول تو برو.
-باشه حاال که اصرارمیکنی میرم. 

دانلود رمان تونل خوشبختی :

اومد بره تو حموم که از بلوزش گرفتم و پرتش کردم عقب و سریع وارد
حموم شدم و در و بستم. دانلود رمان
ی دونه با لگد کوبوند به در و گفت:خیلی مسخره ی، دستم انداختی؟؟
نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر خنده که در حموم با شتاب باز شد
و قیافه متعجب هامون تو چارچوب نمایان شد.
دهنم و بستم و بهش نگاه کردم و گفتم:چیشد؟؟
اومد طرفم و از گردنم اویزون شد و گفت:واییی هامان اگه بدونی دلم
چقدر واسه اینجور خندیدنت تگ شده بو د…


هولش دادم عقب و از خودم جداش کردم و گفت
گمشو اونور بابا گفتم
چی شده؟؟
صورتش جمع کرد و ی دونه زد تو سرم و گفت:خاک تو سرت بی
احساس..
بعدم راشو گرفت و رفت بیرون..  دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی


اما تا لحظه اخر که میخواست در و ببنده ده دفع گفت خاک تو سرت…
ی سر از رو تاسف تکون دادم و لباسام و در اوردم و رفتم زیر اب و
سریع پریدم بیرون…
هیچ رفت و اومدم پنج دقیقه نشد..
با همون حوله میخواستم برم تو حال که یاد حرفای صبح پرستش افتادم..
رفتم تو اتاق و موهامو با حوله خشک کردم.. 

دانلود رمان تونل خوشبختی apk فصل دوم :

سریع ی تیشرت و شلوار پوشیدم و یکی هم واسه هامون برداشتم تا بعد
حموم بپوشه..
حوله تمیزم برداشتم و رفتم پیش بچه ها..
وسایل ها رو پرت کردم بغل هامون و گفتم:پاشو برو زود بیا کنسرت
منسرت راه نندازیا..


از جاش بلند شد و در حالی که قیافش هنوز کج و کوله بود تونل خوشبختی گفت:خاک تو
سرت خسیس..
بعد از بغلم رد شد و رفت..
با چشمم دنبالش میکردم که دوباره برگشت و سر تکون داد و گفت:خاک
تو سرت..


اهمیت ندادم و رومو ازش گرفتم…….. دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی
اومدم برم اشپز خونه که دیدم پر شیشه اس..
پریدم رو اوپن و چهار دست و پا رفتم سمت یخچال..
با هزار بدبختی درشو باز کردم و رو اوپن وایستادم و از باال توشو دید
زدم..


خدا رو شکر هر چی خوردنی مردنیه پایینه یخچاله..
چشم خرد به ی ذره کیکی که از دیشب مونده بود..
رو در یخچال خم شدم و با نوک انگشتام برش داشتم..
بعد در یخچال و بستم و دوباره چهار دست و پا برگشتم..
اما پایین نرفتم.. 

دانلود رمان تونل خوشبختی epub فصل دوم :

رو اوپن رو به اشپزخونه خم شدم و از تو کشو و سه چهار تا چنگال
برداشتم..
از رو اوپن پریدم پایین و پیش بچه ها رفتم..
کیک و گذاشتم رو مبل و گفتم :االن میام.. دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی
رفتم تو اتاق و از تو کمد یکی از شاالی تونل خوشبختی پرستش  تونل خوشبختی و برداشتم و برگشتم…
با شالش ی ذره از برنجای روی میز و ریختم زمین و بشقاب کیک و
گذاشتم رو میز شالشم که رنگ زرد خیلی خوشرنگ بود همونجا انداختم
زمین..
با بچها افتادیم به جون کیک که هامونم بهمون اضافه شد..
وقتی همه کنار کشیدن هنوز نصف کیک مونده بود دلم نیومد بزارمش
تو یخچال و در و دیوار و از این کیک خوشمزه محروم کنم.
چنگال و زدم توش و با شتاب بردم عقب که کیک از چنگال جدا شد و
خورد به دیوار..


بچه ها با تعجب نگام کردن که گفتم:اول قرار بود زمین و بسابه حاال که
لج کرد مجبور در و دیوارم بسابه..
بعد از جام پاشدم و ظرف کیک و چنگال و برداشتم و همه جا خونه رو
با کیک تزیین کردم..
حدودا ی ربع گذشته بود که صدای زنگ اومد..


از جام پاشدم و ایفون و برداشتم
+بله؟
پرستش:منم باز کن.. ( دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی )

نام رمان: جلد دوم رمان تونل خوشبختی
نویسنده: نسترن قره داغی
ژانر: عاشقانه
تعداد صفحات: 688
دانلود نسخه pdf
حذف رمان/ مغایرت با قوانین
آموزش دانلود
کانال و گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود جلد دوم رمان تونل خوشبختی

دانلود رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی , رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی , رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی pdf , رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی apk , رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی ایفون , رمان جلد دوم رمان تونل خوشبختی اندروید , جلد دوم رمان تونل خوشبختی , دانلود رمان عاشقانه جلد دوم رمان تونل خوشبختی , رمان عاشقانه جلد دوم رمان تونل خوشبختی ,