4.2 13 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان اسیر یک روانی

خلاصه رمان اسیر یک روانی :

دانلود رمان اسیر یک روانی بصورت کاملا رایگان. برای حمایت از ما عضویت کانال تلگرام و کامنت فراموش نشه ❤️😉

ترسیده و گریون فقط میدویدم
نفس کم آورده بودم
برگشتم عقب تا ببینم هنوز دنبالمه که با دیدنش ترس و وحشتم بیشتر شد
پاهام دیگه یاری نمی کرد. چند باری نزدیک بود سکندری بخورم.
به سختی تونستم جلوی زمین خوردنمو بگیرم
صدای ضربان قلبمو میشنیدم که چطور تند تند می زنه.
وحشت و ترس تمام وجودمو پر کرده بود…

پیشنهادات :

قسمتی از متن رمان اسیر یک روانی :

ارس ڪــه بــیــقــراریــه اواتــومــیــدیــد بــیــشــتــر مــطــمــئن مــیــشــد ڪــه از اوا خــبــری نــداره

همــیــن بــاعــث شــده بــود بــیــشــتــر عــصــبــی و نــگــران بــاشــه

بــاورش نــمــیــشــد اوا رفــتــه ،تــنــها چــیــزی ڪــه ڪــمــی دلــشــو گــرم مــیــڪــرد مــمــڪــنــه اوا بــخــاطــرش بــرگــرده پــســرشــون بــود

از طــرفــیــم فــڪــرایــنــڪــه نــڪــنــه بــلــایــی ســرش اومــده دیــوونــش مــیــڪــرد
اخــه امــڪــان نــداشــت امــیــرســامــو رهاڪــنــه

مــگــرایــنــڪــه خــیــلــی دیــگــه تــحــمــل اونــو اون خــونــه بــراش ســخــت شــده بــود
هرجــایــی رو مــیــگــشــتــن خــبــری ازش نــبــود

اواتــم تــوایــن مــدت همــش اونــجــا بــود یــا تــوبــیــمــارســتــانــا دنــبــال اوا مــیــگــشــتــ

بــاصــدایــه گــریــه امــیــرســام نــاراحــت ســمــت پــســرش رفــت
اونــم بــیــقــراریــه مــادرشــومــیــڪــرد اون بــچــه الــان بــه شــیــر مــادرشــو وجــود مــادرش نــیــاز داشــت
نــه امــڪــان نــداره اوا پــســرشــو بــه همــیــن راحــتــی ول ڪــنــه بــره
اون جــونــش بــه پــســرش وصــل بــود …..

چــنــدروزی بــود اوات بــه دیــدنــش نــیــومــده بــود
اســتــرســودلــشــوره ی زیــادی داشــت

دانلود رمان اسیر یک روانی

یــبــار ڪــه زنــگ زده بــود صــداش نــاراحــت و غــمــگــیــن بــود گــفــتــه بــود خــودش تــمــاس مــیــگــیــره ولــی الــان نــزدیــک ۲۲ ســاعــت بــود ڪــه تــمــاس نــگــرفــتــه بــود

هربــار ڪــه مــیــخــواســت دوبــاره تــمــاس بــگــیــره مــیــتــرســیــد ڪــنــارهمــســرش بــاشــه
فــڪــرایــنــڪــه بــیــخــیــالــش شــده بــاشــه داشــت دیــوونــش مــیــڪــرد

حــتــی گــریــه ڪــردن هم ارومــش نــمــیــڪــرد تــصــمــیــم گــرفــت بــره بــیــرون
ازتــلــفــن ڪــارتــی زنــگ بــزنــه
نــفــهمــیــد چــی پــوشــیــد فــقــط وقــتــی بــخــودش اومــد ڪــه ڪــنــار تــلــفــن ڪــارتــی مــنــتــظــر شــنــیــدن صــدایــه اوات بــود

بــاشــنــیــدن صــداش نــفــس راحــتــی ڪــشــیــد

-الــو اوات

-بــلــه

-ســلــام خــوبــی ؟

-نــه ازڪــجــا زنــگ مــیــزنــی

-ازتــلــفــن ڪــارتــی هرچــی مــنــتــظــر مــونــدم زنــگ نــزدی دل نــگــرونــت شــدم

-بــبــخــشــیــد یــغــمــا اصــلــا شــرایــط خــوبــی نــدارم

-چــیــشــده اوات دلــم شــورتــومــیــزنــه

-اوا دوروزه پــیــداش نــیــســت انــگــار اب شــده رفــتــه تــوزمــیــن ،هرجــارو ڪــه فــڪــرشــومــیــڪــردم گــشــتــم ولــی خــبــری ازش نــیــســت نــمــیــدونــم ڪــجــارفــتــه ولــی انــقــدر مــطــمــئنــم ڪــه خــودش بــا پــای خــودش نــرفــتــه

-چــطــور

دانلود رمان اسیر یک روانی

-چــون پــســرشــو نــبــرده جــونــش بــه ایــن بــچــه بــنــدبــود وقــتــی گــفــتــم طــلــاقــتــوبــگــیــر گــفــت نــمــیــتــونــه پــســرشــو تــنــهابــزاره ولــی الــان دوروزه ک نــیــومــده خــونــه ،دارم ســڪــتــه مــیــڪــنــم نــمــیــدونــم چــه بــه روز خــواهرم اومــده ،نــمــیــدونــم الــان ڪــجــاســت تــوچــه شــرایــطــیــه ؟حــالــم خــیــلــی خــرابــه یــغــمــا

عاشقانه اســــیر یــک روانـــی:

-نــگــران نــبــاش ان شــالــلــه ک زودتــر پــیــداش مــیــشــه ،مــنــم دعــا مــیــڪــنــم بــراتــون
مــنــوبــیــخــبــرنــزار،اگ تــونــســتــی یــســر بــیــا

-بــاشــه مــراقــب خــودت بــاش فــعــلــا ..‌

حــالــا خــیــالــش ڪــمــی اســوده تــرشــده بــودڪــه اوات حــالــش خــوبــه ،ولــی نــگــران خــواهرش شــده بــود

مــطــمــئنــن اوات الــان خــیــلــی نــگــران و دلــواپــســه ،ڪــاش مــیــتــونــســت ڪــاری بــراش انــجــام بــده …

یــه هفــتــه ای از گــم شــدن اوا گــذشــتــه بــود تــوایــن مــدت بــه هرجــایــی ک فــڪــرشــو مــیــڪــردن رفــتــه بــودن

حــتــی اوات شــمــال هم رفــتــه بــود ولــی انــگــار اب شــده بــود رفــتــه بــود زیــر زمــیــن

خــســتــه ونــگــران از گــشــتــنــونــبــودن اوا تــصــمــیــم گــرفــت یــســر بــه یــغــمــا بــزنــه
،دخــتــری ک تــوایــن مــدت نــگــرانــش بــود
بــرخــلــاف نــازنــیــن ڪــه اصــلــا حــتــی ابــراز نــاراحــتــی هم نــڪــرده بــود

دانلود رمان اسیر یک روانی

بــرخــلــاف نــازنــیــن تــاجــایــی ک مــیــتــونــســت بــه اوات زنــگ زده بــود ابــراز نــگــرانــی ڪــرده بــود

بــاشــنــیــدن صــدایــه زنــگ بــه ســمــت در رفــت
بــا بــاز ڪــردن درو دیــدن اوات جــاخــورد
تــوایــن مــدت چــقــدر لــاغــرشــده بــودچــقــدر حــالــو روزش داغــون بــود

-ســلــام

-ســلــام خــوبــی بــیــاتــو،چــه خــبــراز اوا ؟

-هیــچــی ،هیــچــی انــگــار اب شــده رفــتــه تــوزمــیــن

-ارســو پــســرش چــطــورن ؟

-پــســرش ک ڪــمــتــربــی تــابــی مــیــڪــنــه ولــی ارس داغــونــتــر ازمــن شــده
فــڪــر نــمــیــڪــردم بــا نــبــودن اوا انــقــدر داغــون بــشــه

-بــشــیــن بــرات چــایــی بــیــارم خــســتــگــی از ســرو روت مــیــبــاره
مــیــخــوای گــل گــاوزبــون بــرات دم ڪــنــم ؟

-نــه همــون چــایــی خــوبــه ،خــودت خــوبــی ؟

-اره خــداروشــڪــر

-خــیــلــی خــســتــم هم روحــی هم جــســمــی

-الــهی بــمــیــرم بــرات

-خــدانــڪــنــه،خــداڪــنــه اوا حــالــش خــوب بــاشــه
فــڪــر ایــنــڪــه بــلــایــی ســرش اومــده بــاشــه دیــوونــم مــیــڪــنــه ،تــازه تــونــســتــه بــودم بــاهاش خــوب بــشــم

-ان شــالــلــه ک پــیــداش مــیــشــه تــوڪــلــت بــخــدا بــاشــه ..

-ان شــالــلــه …

بــاشــنــیــدن صــدایــه مــوبــایــلــش ســریــع گــوشــی رو از رومــیــزبــرداشــت

شــمــاره خــط شــمــال بــود بــافــڪــر ایــنــڪــه خــبــری ازاوا شــده بــاخــوشــحــالــی گــوشــی رو جــواب داد

-بــلــه ؟

دانلود رمان اسیر یک روانی

-ســلــام اوات جــان خــوبــی خــالــه ؟

-ســلــام خــالــه بــدنــیــســتــم شــمــاخــوبــیــنــ؟

-نــه پــســرم اروم قــرارنــدارم خــبــری از خــواهرت نــشــد

-نــه خــالــه جــان هیــچ خــبــری نــیــســت

-نــمــیــدونــم غــصــه اوا رو بــخــورم یــا غــصــه مــرگ مــحــمــدو

-مــحــمــد ؟

-اره پــســرم ،بــیــچــاره مــادرش داره دق مــیــڪــنــه دیــروز زنــگ زدن گــفــتــن بــیــا جــنــازه پــســرتــو تــحــویــل بــگــیــر،مــادر بــیــچــارش داره دیــوونــه مــیــشــه

-چــرا خــالــه چــیــشــده ؟

-نــمــیــدونــم خــالــه انــگــار خــودشــومــاشــیــنــشــو تــودره پــیــداڪــردن

-یــاخــدا

-بــیــچــاره جــوون خــوبــی بــود،پــســرم پــلــیــســا چــیــزی پــیــدا نــڪــردن

-نــه خــالــه جــان هیــچــی مــنــوارس هرروز داریــم مــیــریــم پــاســگــاه ولــی خــبــری نــیــســت

-بــاشــه عــزیــزم بــمــنــم خــبــربــده نــگــرانــم اگ مــیــتــونــســتــم مــی اومــدم تــهران

-چــشــم خــالــه حــتــمــا خــبــرمــیــدم …

<p style=”text-align: center;”>با عرض پوزش 🙏 لینک دانلود این رمان به یکی از دلایل ( درخواست حذف توسط کمیته فیلترینگ , درخواست حذف توسط نویسنده , ممنوعه بودن یا چاپی بودن ) حذف گردیده است .</p><p style=”text-align: center;”><a href=”https://novelman.ir/”><strong>برای ورود به صفحه اصلی سایت اینجا کلیک کنید</strong></a></p>

دانلود رمان اسیر یک روانی

دانلود رمان ,دانلود رمان اسیر یک روانی , رمان اسیر یک روانی , رمان اسیر یک روانی pdf , رمان اسیر یک روانی apk , رمان اسیر یک روانی ایفون , رمان اسیر یک روانی اندروید , اسیر یک روانی , دانلود رمان عاشقانه اسیر یک روانی , رمان عاشقانه اسیر یک روانی ,