3 2 votes
ثبت امتیاز به این رمان

اوای چشمانت | کیانا بهمن زاد

نام رمان: اوای چشمانت

نویسنده: کیانا بهمن زاد

ژانر: عاشقانه

.

خلاصه رمان اوای چشمانت :

در تاریکی های زندگی میان هیاهوی خوشی اطرافیانت چه ساده خود را گم میکنی چه ساده دل به کسانی می سپاری که یک روز در زندگیت نقش یه رهگذر ساده را داشتند اما اکنون در نقش سوپر استار زندگیت آنها هستند که خود را گم کرده اند چه ساده بازیچه میشوی و چه ساده به یک نفر دل خوش میکنی و ساده تر از همه اینها آوای چشمانیست که زندگی تو را از تاریکی به سوی سکوتی خوشنوا هدایت میکند سکوتی که همه تلاش میکنن آنرا بهم بزنند اما او نمی گذارد و اینجاست داستان ما آغاز میشود جدال بین دو معشوق برای تصاحب من:)

در حالیکه با حرص داشتم تره ای از موهامو دور انگشتم میپیچیدم غریدم:

_شتر در خواب بیند پنبه دانه من با شما جایی نمیام

بعد با لحنی که بتونم خوب حرصشو در بیارم ادامه دادم:

_فعلا بای جناب شادوماد

رمان اوای چشمانت :

خواستم تماسو قطع کنم که با حرفی که زد باعث شد مکث کنم ( دانلود رمان اوای چشمانت )

_مطمئن باش امشب پیشه خودمی عزیزم حالا میبینی کی برندس

با خشم تماسو قطع کردمو موبایلمو پرت کردم گوشه تخت باید یه طوری حرص درونمو خالی میکردم به خاطرهمین خرس سفید بزرگمو که روی تختم بود چنگ زدم سرمو طبق عادت همیشگیم توی شکم پشمالوش پنهون کردمو از ته دلم جیغ زدم اونقدری که سبک بشم اما مگه من از دست این میرغضب امون داشتم از پس حرصم میداد سبکی نداشتم به خاطرهمین اونقدر جیغ زدم که نایی برام نموند توی همون حالت افتادم روی تخت فنریم و طاق باز روش دراز کشیدم

احساس میکردم گلوم داره میسوزه خب از پس جیغ زده بودم

آروم خرسمو از روی صورتم برداشتمو پایین آوردم محکم توی آغوشم فشارش دادم

برای یه لحظه احساس کردم این خرسه طاهاس به خاطرهمین دستمو همون طور که بغلم بود به سمت گردنش بردمو محکم فشارش دادم تا خفه شه کم کم عینه این دیوونه ها خرسو انداختم روی تختو شروع کردم به مشت زدن بهش….

بی رمق روی تختم دراز کشیدمو آروم بالشمو بغل کردم خیلی خسته شده بودم حسابی غرق عرق شده بودم

دیگه از این وضع داشتم جون میدادم یعنی چندبار خواستم برم خودکشی کنم ولی لامصب جراتشو ندارم من از هفت فرسخی خون میبینم جان به جان آفرین تسلیم گفتم منو چه به خودکشی

پوفی کشیدم که باعث شد موهایی که توی صورتم پخشو پلا شده بودن به دو طرف صورتم پرت بشه

میدونستم اگه نرم زهر خودشو میریزه یه کار بدتر میکنه اگرم میرفتم که…

دانلود رمان اوای چشمانت :

پوف خدایا من نمیدونم تو فقط منو داری که اینقدر بهم سختی میدی؟آخه چرا همیشه انتخابای من بین بدترین و فرا بدتره؟نمیشد همون بدتر و بد میبود؟آخه این چه رسمشه؟بابا شوهر کردن مگه زوره؟من اگه نخوام با این باشم باید کیرو ببینم؟

انگار توی این دنیا فقط من پسرعمو دارم که ای کاش نداشتم مگه همه پسرعموها قراره با دخترعموشون ازدواج کنن؟

غلتی زدمو چشمامو روی هم بستم سعی کردم به هیچی فکر نکنم فراموش کنم کیمو کجام حتی برای یه لحظه فراموش کنم اصلا یه آدمم هرچند با رفتارایی که باهام میشد به آدم بودنم شک داشتم

دلم میخواست برای یه لحظه کله مغزم سفید میشد اونقدری که تمام خاطرات بدش فراموش میشد بعد خودم قلم به دست شروع میکردم به خلق آثار توی مغزم حتی خاطرات دروغین هم برای خودم میساختم

قسمتی از متن رمان اوای چشمانت :

در تاااری ی یااای زناادنی میااان ییااایوی یوشاای ا را یاناات چااه
ساده یاود را نام می نای چاه سااده دک باه کیاانی مای سا اری کاه
یک روز در زنادنیت نشای یاه ری اار سااده را داشاتند اماا اکناون در
نشی سوپر استار زندنیت آنها ییتند که یود را نم کرده اند
چااه ساااده بازییااه میشااوی و چااه ساااده بااه یااک ن اار دک یااو
می نی و سااده تار از یماه اینهاا آوای چشمانییات کاه زنادنی تاو را
از تاااری ی بااه سااوی ساا وتی یوشاانوا یاادایت می نااد ساا وتی کااه
یمه تال می نن آنرا بهم بزنند اما او نمی ناارد
دانلود رمان م ه من دک ندارم
دانلود رمان بیرخ تا بیرییم
دانلود رمان آسمان بی ستاره من

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
3 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
و اینجاسات داساتان ماا آشااز میشاود جاداک باین دو معشاو بارای
تصاحب من(:
یدایا یه صبری به من عطا کن تا دین بعضیارو سرویس ن ردم
یعنی االن منو می ی تاوی حاا ی باودم کاه بارم ایناو ی اه کانم چاون
بدجوری داره روی اعصابم درازو نشیت میره
_تمومی می نی یا نه؟
_از نظاار ماان ایاان مووااود تمااوم شاادا تااو داری زیااادی کشاای
میدی
_نظر تو برای من اصال مهم نییت جناب
_نظر تویم زیاد مهم نییت آماده با دارم میام دنبا ت
چشاامامو بااا حااره روی یاام بیااتمو نایونااای یوشاا کاشاات
شدمو توی دستم شار دادم ( دانلود رمان اوای چشمانت)
این آیار باعا میشاد ایان یوناواده دار دار بشان چاون یاا مان
یودمو می شم یا نششه قتلشو میریزم
حاان یونیاارد باعاا میشااد آتیشاامو بیشااتر باااد بزنااه بااه
یاا ریمین باا باا حنای کاه ساعی می اردم یام کوبناده باشاه یام
حره درار ن تم:
_ببین یو ییاک بیاا ی ام باه سرسابز شادن جلاوی یونماون کماک
کن توکه زیادی توی امر ییری از پیی برمیایی

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
4 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
منظورمو از امر ییار نر ات چاون صادای تاک یناده ماردونی باعا
شااد بیشااتر حرصاام ب یااره و اای یااب اار کاانم داشاات منظورمااو
می ر ت چون تک یند کامال عصبی بود
بااریالل حاان عصاابی و حااره درارم اون بااا ییاااک راحاات و حاان
ییلی جدی ن ت:
_زیاد منتظرم نااری حوصله ندارم بیام باال کشون کشون ببرمت
_تنها وقتای میاام پااکن کاه ببیانم عل اای یارزی کاه زیار پاا سابز
شدن دارن زرد میشن باالیره باید ی ی باشه که بهشون آب بده
_کار به اونجایا نمی شه ن ران نبا
در حا ی اااه باااا حاااره داشاااتم تاااره ای از مویاااامو دور ان شاااتم
می یییدم شریدم:
_شتر در یواب بیند پنبه دانه من با شما جایی نمیام
بعد با حنی که بتونم یوب حرصشو در بیارم ادامه دادم:
_ عال بای جناب شادوماد
یواستم تماسو قطع کنم که با حر ی که زد باع شد م کنم
_مطماا ن بااا امشااب پیشااه یااودمی عزیاازم حاااال میبیناای کاای
برندا
با یشم تماسو قطاع کردماو موباایلمو پار کاردم نوشاه ت ات بایاد
یااه ااوری حااره درونمااو یااا ی می ااردم بااه یااا ریمین یاارا
ساا ید بزرنمااو کااه روی ت ااتم بااود چنااب زدم ساارمو باا عاااد

دانلود رمان اوای چشمانت

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
5 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
یمیشا یم تاوی شا م پشاما و پنهاون کردماو از تاه د ام جیا زدم
اونشدری که سبک بشام اماا م اه مان از دسات ایان میرشضاب اماون
داشاتم از پاس حرصام میاداد ساب ی نداشاتم باه یاا ریمین اونشادر
جیاا زدم کااه نااایی باارام نمونااد تااوی یمااون حا اات ا تااادم روی
ت ت نریم و ا باز رو دراز کشیدم
احیاا می ردم نلوم داره مییوزه یب از پس جی زده بودم
آروم یرساامو از روی صااورتم برداشااتمو پاااکن آوردم مح اام تااوی
آشوشم شار دادم
برای یه حظاه احیااا کاردم ایان یرساه ایااا باه یاا ریمین
دستمو یماون اور کاه ب لام باود باه سامت ناردنی بردماو مح ام
شااار دادم تااا ی ااه شااه کاام کاام عینااه ایاان دیوونااه یااا یرسااو
اندایتم روی ت تو شرود کردم به مشت زدن بهی….
باای رماا روی ت ااتم دراز کشاایدمو آروم با شاامو ب اا کااردم ییلاای
ییته شده بودم حیابی شر عر شده بودم
دی ه از ایان وواع داشاتم جاون میادادم یعنای چنادبار یواساتم بارم
یودکشای کانم و ای المصاب جراتشاو نادارم مان از ی ات رسا ی
یااون میبیاانم جااان بااه جااان آ اارین تیاالیم ن ااتم منااو چااه بااه
یودکشی
پاو ی کشایدم کاه باعا شاد مویاایی کاه تاوی صاورتم پ شاو پاال
شده بودن به دو رل صورتم پر بشه
میدونیتم اناه نارم زیار یودشاو میریازه یاه کاار بادتر می ناه انارم
میر تم که…

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
6 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
پول یدایا مان نمیادونم تاو شاو مناو داری کاه اینشادر بهام سا تی
میدی؟آیاااه چااارا یمیشاااه انت اباااای مااان باااین بااادترین و ااارا
بدتره؟نمیشااد یمااون باادتر و بااد میبود؟آیااه ایاان چااه رسمشااه؟بابا
شااویر کااردن م ااه زوره؟ماان انااه ن ااوام بااا ایاان باشاام بایااد کیاارو
ببینم؟
ان اار تاوی ایان دنیاا شاو مان پیارعمو دارم کاه ای کاا نداشاتم
م ه یمه پیرعمویا قراره با دیترعموشون ازدواج کنن؟
شلتای زدماو چشامامو روی یام بیاتم ساعی کاردم باه یییای ار
ن نم رامو کانم کیماو کجاام حتای بارای یاه حظاه راماو کانم
اصال یاه آدمام یرچناد باا ر تاارایی کاه بایاام میشاد باه آدم باودنم
شک داشتم
د م می واست برای یه حظاه کلاه م ازم سا ید میشاد اونشادری کاه
تمااام یااا را بااد رامااو میشااد بعااد یااودم قلاام بااه دساات
شرود می ردم به یلا آااار تاوی ( دانلود رمان اوای چشمانت ) م ازم حتای یاا را دروشاین یام
برای یودم مییایتم
می واسااتم رامااو کاانم کااه ماان آوا رادمهاارم دیتااری کااه تااوی
نازونعمت شر بود تنها نوه جنس مون یونواده پدرم بودم
د ام می واسات راماو کانم کاه تاوی ایان دنیاا مان یاه موجاود
اواااا یم کاااه پااادربزرنمم می اااواد از دساااتم یااااله بشاااه باااه
یا ریمینه کاه داره مجباورم می ناه کاه این ااره ن ار ان یازو انجاام
بدم

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
7 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
می واسااتم تمااام حظاااتی کااه تااوی یونمااون سااره ر ااتن اونااور آب
دعااوا بااود رو رامااو کاانم صااحنه دادناااه صااحنه ااال وا اادینم
حتی صاحنه تنهاا نااشاتنمم راماو کانم ان اار ناه ان اار یاه دیتار
دارن یرکدومشون به یاه سامت ر تناو مان مونادم کاه باه کادوم ور
برم
آره من بیاه القام یمای یی اده ساا م باود کاه پادرومادرم از یام
ااال ناار تن ییی دومشااون منااو نمی واسااتن یرکدومشااون ر ااتن
پی زندنی و یوش ارونی یودشون و من موندمو تنهاکم
تو سان حیاسام مناو تارد کاردن تاو سانی کاه یماون سااک کن اور
داشااتم اون وقاات اونااا بی یاااک ایاان مووااود تصاامیم نهاکشااونو
بادون مشاور باا مان نار تن و تنهاا کیای کاه ایان وساو واربه
یورد من بودم
ماان بااا پاادربزرد و مااادربزرنم زناادنی می ااردم اسمشااون پاادربزرد
مادربزرنه اینشادر جاوونن کاه ن او یماین ماادربزرنم چناد روز پایی
تازه ر ته بود برای کاشت نایون منم به زور با یود برد
بییاات و چهارسااا مه و رشااته ماادیریت یوناادم تااوی یااه شاارکت
بازرد کاار می انم حیاابیم اوا ماماان بازرنمم میشاه ن ات اوا
باباا بازرنمم ییاتم اماا یاب ایان اوایار باه یاا ر تصامیماتی کاه
نر ته بود باع شده بود ی م از اصله ب یرمو د ور باشم
من عمه نداشتم به یاا ریمین یام نشای دیتار ایان یاونرو داشاتم
یم نشی نوه آیه تنها جنس مون این یاندان منم

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
8 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
درواقااع ماان پیشااه یونااواده پاادریم بااودم یونااواده مااادریم اونااور
بودن اینطوری ماادرمم یاوایی شادو ایان ات اقاا ا تااد در نتیجاه مان
اینطوری ویلون شدم
یه قطره اشک از نوشه چشمم چ ید پاکن
زندنیم باریالل ااایر اصاال قشانب نباود یرکای میدیاد تاوی یاه
یمیاین یونااه بزرناای زناادنی می اانم یاا یااه یمیااین ماشااینی زیاار
پاماه یوشاب ت تارین دیتار دنیاا تجیامم می ارد درحا ی اه اینطاور
نبود
ناشاا ری نمی اانم امااا وقتاای بااه زور مجبااور کاانن زنااه ی اای بشاای
یمه دنیا برا جهنم میشه
پدربزرنم یه مارد سالطه لاب باود یماه از حیااب میباردن تنهاا
کیای کاه رو تااایر داشات یماین ماماانیم باود کاه یاب اونام از
شااانس ننااد ماان روی ایاان مووااود نتونیااته بااود رو تاااایری
بااره

دانلود رمان اوای چشمانت

دیتاار آزادی بااودم یرکااار کااه د اام می واساات میتونیااتم ب اانم امااا
قبلی بایاد اجاازه می ار تم کاه یاب میشاه ن ات معنای آزاد آزاد رو
نداشتم شو د م یو بود که اصطالحا میتشلم
چشمامو باز کردمو به سشف اتااقم ییاره شادم باا دیادن ساتاره یاای
شبنمایی که به سشف چیبونده بودم ب ندی زدم
یاده روزی کاه باا بن شاه و ماماانیم حیاابی ساره یماین چیابوندن
این ستاره یا کلی یندیده بودیم ا تادم

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
9 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
ترکیااب دیاازاکن اتاااقم رنااب یاساای و ساا ید بااود بااه یااا ریمین
ساتاره یاای شابنمامم سا یدو یاسای باودن کاه وقتای یاوای اتاااقم
تاریک میشد سشف اتاقم حیابی یوش لو رویایی میشد
از روی ت ت بلند شدمو به سمت آکنه ر تم
به یودم ن ااه می انم دیتاره جااابی باودم ایناو مادیون پادرومادری
ییاتم کاه یاب یوشا باودن باباابزرنم بهام می ات کاه زیباایی
شاارقی دارم نمیدونیااتم منظااور چیااه امااا یرچاای کااه بااود
میدونیتم یعنی یوش لم
یمه چی داشاتم پاوک یوناواده جااابیت حتای یی ا یاوبی داشاتم
که مدیون باش اه یایی بودم که میر تم اما م رور نبودم
از تصویر یودم چشم می یرماو باه اتااقم ن ااه می انم یاه اتاا تشریباا
صاد متاری داشاتم یاه ت ات دون اره نوشاه اتااقم باود کاه ترکیاب
مال ه و با ی یاای روی ت اتم سا ید و بان ی باود سارویس یاوابم
که س ید بود پرده یای اتااقم یاسای رناب حریاری باود کاه بادجوری
باه اتااقم ارا ات داده باود یاه تاراا نایم دایاره نیابتا بزرنای یام
داشتم کاه عاشاشی باودم چاون عصارا میار تم اونجاا در حا ی اه باه
حیاا بازرد ویالماون ن ااه می اردم یمایناب باا صادای اواره آبای
که توی حیا بود شعر مینوشتم
ی هاو باا صادای در اتااقم از آناا یز کاردن اتااقم دسات برداشاتمو باه
ساامت در ر ااتم ق لشااو باااز کااردم کااه باعاا شااد چهااره دوساات
داشتنی رزیتا یدمت ارمون جلوم اایر بشه

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
10 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
رزیتااا یااه دیتاار یمیاان و ساااک یااودم بااود میشااه ن اات بایااا
صامیمی باودم ایانم جازو اون دساته دیترایای باود کاه ار می ارد
من ییلی یوشب تم
رزیتا_آوا آقا ارسالن کار داره
ساری باه نشاونه باشاه تاو بارو مانم میاام ت اون دادماو درو بیاتم
یو ی کشیدمو به در چیبیدم
ارساالن باباابزرنم باود یاه جاباه ای داشات کاه آدم جلاو جارا
نداشت حتی از حا یاود د ااد کناه یرچناد مان ییلای دوسای
داشتم حیابیم وا بارم آورده بود
وقتی پدرومادر م ال نار تن و مان اومادم اینجاا تاا بییات ساا ی
یمه چی یوب بود تا این اه کام کام باباابزرنم باد شاد یعنای مناو باه
کاری داشت مجبور می رد که اصال دوسی نداشتم
میدونیتم انه دیر بارم پیشای کلای بایاد جاواب پاس بادم حوصاله
جروبحاا و توبی ااو اینااارم نداشااتم بااه یااا ریمین تاااپمو بایااه
تیشاار ساا ید کااه رو ع ااس باارج ای اا بااود عااو کردمااو یااه
ساپور س ید رناب تاا زیار زاناومم پاام کاردم مویاای حا ات دارماو
دم اسبی باال بیاتمو ی مام کارم باه صاورتم زدم چشامام ییاته باود
به یاا ریمین بارای پوشاوندنی شاو ی ام ریما زدماو از اتاا دک
کندم
از پله یایی که بشه بااالرو باه پااکن وصا می ارد پااکن ر تماو باه
سامت یااک باه راه ا تاادم باا دیادن کیای کاه کناار باباابزرنم باود
عصبی شدمو دستامو با حره مشت کردم

رمان آوای چشمانت | کیانا بهمن زاد
11 ir.roman.www برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
وقتی متوجاه مان شاد تاک یناده مردوناه ای کاردو ابرویای بااال داد
که باع شد حره یوردن من بیشتر بشه
بابااابزرد بااه ساامتم برنشاات بااا دیاادنم ب نااد پدرانااه ای زد ایاان
ب ند چیزی از شرور و تح م توی صورتی کم نمی رد
دست سامت راستشاو بااز کارد کاه یعنای بارم ب لای میادونم شااید
میا رم کنیاد اماا مان باا ایان قادویی لم باا وجاود این اه بییات و
چهارسا مه روی پای آقاجونم میشینم ی خ
سعی کردم اصاال باه ایاا تاوجهی ن انم اینطاوری ییلای سان ین تار
بودم چاون مجباور میشادم چنادتا شا لک بارا دربیاارم کاه آباروم
جلااوی آقاااجونم میر اات اینطااوری شاااید رو کاام شاادو نااشاات
ر ت یرچناد ایان بشاری کاه مان میشناسام باه پارو ن تاه زکای تاو

 رمان اوای چشمانت :

برو من عال جا کاسبی می نم
یودمو یونیارد نشاون دادماو باا نااز ر اتم روی پاای باباام نشیاتم
من تنها کیی باودم کاه بهای نمی اتم آقااجون یماون باباا صادا
میزدم یرچناد ناایی اوقاا آقااجون صادا میازدم و ای باباا بارام
راحت تر بودم
نونشو بوا کردم که باع شد اونم روی سرمو ببوسه
بابا_ییت یت در ر ت؟
با ناز در حا ی اه داشاتم مویاامو کاه بااال بیاته باودم تاا روی کمارم
درازیی رسیده بود نوشه شونم اندایتمو ن تم:
_ایهیم

منبع:یک رمان

دانلود فایل pdf
دانلود فایل apk
دانلود فایل epub
آموزش دانلود
کانال تلگرام
حذف رمان/ مغایرت با قوانین
اپلیکیشن

دانلود رمان اوای چشمانت

دانلود رمان اوای چشمانت , رمان اوای چشمانت , رمان اوای چشمانت pdf , رمان اوای چشمانت apk , رمان اوای چشمانت ایفون , رمان اوای چشمانت اندروید , اوای چشمانت , دانلود رمان عاشقانه اوای چشمانت , رمان عاشقانه اوای چشمانت ,