3.9 14 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان اگه بدونی

خلاصه رمان اگه بدونی :

دانلود رمان اگه بدونی بصورت کاملا رایگان. برای حمایت از ما عضویت کانال تلگرام و کامنت فراموش نشه ❤️😉

درباره ی یه دختر که از یه خانواده متوسطه… دختری که بخاطر زندگی پدرش زندگی خودشو تباه میکنه!
پدر سوگند قصه ما که یه راننده تاکسی سادست به جرم قتل محکوم به اعدام میشه در این بین پسر مقتول شرطی میذاره که این خانواده به کلی متعجب میشن!!!

پیشنهادات :

دانلود رمان آخرین تکشاخ ایرانی 2 ⭐️

قسمتی از متن رمان اگه بدونی :

اما ديدم نه مثل اينکه اقا تصميمه رفتن نداره!! خيلي ناجور زل زده بود به منو با اخم نگام ميکرد!
يا خدا اين چرا اينجوري نگام ميکنه!؟؟! چرا انقدر عصبانيه!!؟؟ با يه قدم که به جلو اومد منو کاملا
به ديوار چسبوند … نفسم بند اومده بود ! انقدر ترسيده بودم از نگاهش که حتي جرعت نميکردم
دليله اين رفتارشو بپرسم ….
_مگه نازي ارايشت نکرده؟!؟
با صداي عصبيش به خودم اومدم … اينم شد سوال ؟!؟؟
_ با توام!!!
انقدر بلند اين حرفو زد که نا خداگاه جواب دادم:
_ آ…آره!
صداش اوجه بيشتري گرفت :
_ لعنتي گفته بودم نميخوام زنمو شبيه دلقکاي سيرک کني!!!
دلقکاي سيرک!! يعني اون فکر ميکرد من شبيه دلقک شدم؟!؟! …. دلم شکست …
هر زني ارزوش اينه که شوهر ازش تعريف کنه اما اشوان …
_ بدو برو يا اين چرندياتو از رو صورتت پاک کن يا کمرنگش کن ! فهميدي؟؟
بغضم گرفته بود ! از حالته دستوريش هيچ خوشم نيومد … با حرصو لجبازي گفتم :
– نمي خوام!

نگاهش وحشتناک تر شد … چشماشو ريز کردو صورتشو نزديک تر به صورتم اوورد …
_ نشنيدم، حرفتو يه بار ديگه ريپيت ) repeat ( کن!
ميترسيدم ازش اما از طرفي حرفه زور تو کتم نميرفت ! باز با صداي لرزونم اينبار مظلوم تر

گفتم :
_ م…من ارايشمو دوست .. دارم خوب!
باز با همون لحن گفت :
_ بي خود کردي همين که گفتم! سوگند نذار يه جور ديگه حاليت کنما! برو کاري که گفتمو
بکن!
گريم گرفت !

دانلود رمان اگه بدونی

دلم نميخواست ارايشمو پاک کنم … اونم اين ارايش به اين خوبي که کلي به
خاطرش نازي زحمت کشيده بود! با التماس گفتم :
_ اشوان خواهش ميکنم … من که هيچوقت اينجوري ارايش نميکنم ! امشب فرق داره …
تو رو خدا اذيت نکن ديگه!!
چونمو محکم با دستش گرفتو تو چشمام خيره شد … نگاه کردن تو چشماي جذابش
آبم ميکرد … نميدونم چند ثانيه تو اون حالت بوديم که با بوسش شوکه شدم …
اختياري از خودم نداشتم فقط يه لحظه وارده دنياي شيريني شدم … با کشيده شدنه
سرش به عقب مثل منگولا نگاش کردم که پوزخندي زدو گفت :
_ حالا بهتر شد ولي يادت باشه دفعه ي ديگه با اين قيافه ببينمت بلاي بدي سرت ميارم خانوم
کوچولو!
هنوز منگ بودم … وقتي يکم ازم فاصله گرفت تازه چهر مو توي ايينه ديدم … رزم خيلي کمرنگ
شده بود … اي کاش انقدر زور داشتم تا حقه اين ادمه زورگو رو بذارم کفه دستش!
همونجور که منو هل ميداد که از اتاق خارج شم با لحن مسخره اي گفت :

_ چقدر بهش فکر ميکني! يادم بنداز اسم اين ماتيکرو از نازي بپرسم خيلي خوشمزه بود!
پوزخند زدمو با حرص گفتم :
_ چطور؟ ميخواي بخوريش؟؟

با شيطنت جواب داد :
_ خالي خالي نه عزيزم!
محکم زدم تو بازوشو گفتم :
_ خيلي بي ادبي!!!

دانلود رمان اگه بدونی

غش غش زد زير خنده …
خدايا چقدر قشنگ ميخنديد …
**************************
به خواسته ي اشوان دستمو دور بازوش حلقه کردم با هم وارد سالن شديم !
اينبار برعکس دفعه ي قبل همه با ديدن ما شوکه شدن … تازه فهميدن من کيم!
صحنه ي خنده داري بود نگاه بقيه رو ما دوتا زوم شده بود … ناخداگاه ريز خنديدم که اشوان
اروم گفت :
_ چيه جغله؟!؟ واسه چي ميخندي!!؟؟
سعي کردم خندمو قورت بدم …
_ هيچي!
اشوانم سکوت کردو به مسيرمون ادامه داديم … تمام مدت با سر به همه سلام ميکرديمو
خوش امد ميگفتيم ! با ديدن اشکان باز تنم لرزيد و ناخداگاه به اشوان بيشتر چسبيدم …
با تعجب نگام کرد ولي چيزي نگفت !
انقدر جلو رفتيم که به جمع بچه ها رسيديم … اشوان با صداي خيلي سردي رو به
اشکان گفت :

– سلام !
اشکان نگاهي به من بعد به برادرش انداختو جواب داد :

_ سلام برادر بي معرفت چطوري؟
_ اشوان با همون غرور هميشش گفت :
– من که خوبم تو چطوري؟؟
اشکان پوزخندي زدو گفت :
_ با اينکه مهم نيست اما خوبم!

دانلود رمان اگه بدونی

اشوانم مثل برادرش ارز اون پوزخند معروفاش زدو نگاهشو به سمت من گرفت :
_ عزيزم بريم وسط ؟؟
با چشمايه گرد شده از تعجبم بهش نگاه کردم … اين واقعا اشوان بود ….
با فشاري که به کمرم وارد کرد به خودم اومدمو سرمو به نشونه ي مثبت تکون دادم ..
دوباره با هدايته دستاش به سمته مرکز سالن رفتيم !صداي اهنگ کل فضا رو پر کرد … خجالت
ميکشيدم از رقصيدن با اشوان اما با خاموش شدن چراغا و
روشن شدن رقص نورا يکم راحت تر شد کارم .. باهاش همراه شدم ….
???
???
واي چه حس و حالي دارم تو رويا به تو رسيدم
نميدونم ولي انگار تو رو دوست دارم تورو دوست دارم شديدا
تو رو دوست دارم شديدا
از حالا تا به هميشه

حس خوبي که به تو دارم
يه لحظه کم نميشه
من شديدا آرزومه تا ابد تو رو ببينم
تو چشات ستاره داري منم عاشق همينم…

تو شديدا پيش رومي حتي تو خواب و رويا
تا به تو فکر مي کنم عطر تو مي پيچه اينجا
???
???
يه جورايي نميتونم تو رو رو چشام نذارم
نميشه بدون عشقت لحظه اي دوم بيارم
تو تمام زندگيمي کسي خوبي تو نداره
چشامو رو هم ميزارم تا ببينمت دوباره
من شديدا آرزومه تا ابد تو رو ببينم
تو چشات ستاره داري منم عاشق همينم
تو شديدا پيش رومي حتي تو خواب و رويا
تا به تو فکر مي کنم عطر تو مي پيچه اينجا
???
واي چه حس و حالي دارم تو رويا به تو رسيدم
نميدونم ولي انگار تو رو دوست دارم تورو دوست دارم شديدا
تو رو دوست دارم شديدا
از حالا تا به هميشه
حس خوبي که به تو دارم
يه لحظه کم نميشه

دانلود رمان اگه بدونی

من شديدا آرزومه تا ابد تو رو ببينم
تو چشات ستاره داري منم عاشق همينم

تو شديدا پيش رومي حتي تو خواب و رويا
تا به تو فکر مي کنم عطر تو مي پيچه اينجا
???
حقيقتا مردونه و جذاب مي رقصيد … سعي مي کردم با فاصله ازش برقصم
اما اون فاصله رو از بيبن مي برد و همش دستاش و دورم حلقه مي کرد و
به تقلا ها ي من مي خنديد احساس خيلي خوبي داشتم از اين که اون همسرم بود
از اين که بر عکس هميشه باهام مهربون شده بود حتي با اين که مي دونستم
همه ي اين رفتاراش بخاطر وجود بچه هاست بازم دوستش داشتم ….
بعد از اين اهنگ دجي گفت :
_ به افتخار اين زوج جذابو خوشبخت )هه( به مناسبت اين شب برفي يه اهنگه برفي دارم
واسشون … در اخر عاشقا جفت جفت بيان وسط ديگه …
بازم صداي موزيک ارومي سالنو پر کرد اشوان نرم دستاشو دورم حلقه کردو منم کف هر دو
دستمو
روي سينش گذاشتمو هردو بهم خيره شديمو اروم با اهنگ حرکت کرديم ….
???برف، برف، برف ميباره ، قلب من امشب بيقراره
برف ، برف، برف ميباره ، خاطره هاتو يادم مياره
تا دوباره صدامو در آره
برف برف برف مي باره
آسمونم دلش غصه داره
حق داره هرچي امشب بباره
جاي برف باز ميشيني کنارم

نام رمان: اگه بدونی
نویسنده:niloo_j0on
ژانر: عاشقانه , خون بس
تعداد صفحات:271
منبع : –
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه اندروید apk
دانلود نسخه آیفون epub
درخواست حذف رمان
آموزش دانلود
کانال تلگرام
گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان اگه بدونی

دانلود رمان ,دانلود رمان اگه بدونی , رمان اگه بدونی , رمان اگه بدونی pdf , رمان اگه بدونی apk , رمان اگه بدونی ایفون , رمان اگه بدونی اندروید , اگه بدونی , دانلود رمان عاشقانه اگه بدونی , رمان عاشقانه اگه بدونی ,