3.6 5 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2

خلاصه رمان خیانتکار عاشق 2 :

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2 بصورت کاملا رایگان. برای حمایت از ما عضویت کانال تلگرام و کامنت فراموش نشه ❤️😉

من یه دختر مردم در قلب معشوقم اما باید نفس بکشم.
من یه جاسوس شکست خوردم، اما همچنان به ویرانگری ادامه میدم، انقدر می‌کشم تا یه روزی کشته بشم!…
من یه دختر بدم که همهٔ کسایی دوس داشتم رو از خودم روندم و در انزوای تاریکی در حال جون دادنم.
تانیا داناوان مرد، به همراه مردی که عاشقش بودم و من دوباره غرق در تنهایی‌ای شدم که نمی‌تونستم خودم رو توش پیدا کنم، هر چه‌‌قدر بیشتر به دنبال رهایی دست‌ و پا می‌زدم بیشتر در باتلاق تاریکی فرو می‌رفتم
غرق در ماموریت‌های طولانی احساساتم رو جا می‌گذاشتم و قلب شکستم رو حمل می‌کردم.
من تبدیل به دختری شدم که خنده هاش درد می‌کردن، رفتارهاش خار داشتن‌ و خودش رو از دنیا و آدم ها سوا کرده بود.
چهار سال بدون قلبی که توی آب یخ‌زده فه‌مارنزونت جا گذاشتم‌ زندگی کردم.

پیشنهادات :

قسمتی از متن رمان خیانتکار عاشق 2 :

بیشتر از ده سال از اون موقع می گذره و من دیگه چهره ی مادرم رو به یاد ندارم!…
روم و ازش برگردوندم و به دریای بی پا یان نگاه کردم .
نفسش و پر صدا بیرون فرستاد.
– آب جی مشنگ و غرق در رویای من چطوره ؟
لبخند ملیحی زدم و با لوندی جواب دادم: آبجی خوشگل و باهوش شما خوبه، میرغضب من چطوره ؟
لبخند جذاب و مردونه روی لب هاش نشست.
– زیر سایه ی شما در حال تلف شدنه!
اخم کمرنگی بین ابروهام نشوندم و با لحن جدی ای گفتم: صد دفعه گفتم، بازم می گم. من نیازی به
بادیگارد ندارم!
حالم خوبه، مشکلی ندارم، دیوونه نیستم، تو خطر هم نیستم .
حرفم و اصلاح کرد و با تلخی گفت: حالت خوب نیست! مشکلاتت زیادن، دیوونه هم هستی!

حر فی نزدم، بحث کردن باهاش بی فایده بود.

حرف هاش درست بودن، اما حضورش در عین اینکه تکیه گاهم بود چیزی از دردهام دوا نمی کرد.
اینکه توی نگاهش غم و نگرانی رو می دیدم بیشتر از هر چیزی ناراحت کننده بود؛ کنارم می موند و
شاهد هر لحظه آب شدنم می شد .
دستم و به سمتش گرفتم و توی هوا از روی سنگ بلندم کرد، دست هام و بالا بردم و با خم شدن
روی پنجه ی پام سرم و به شونش رسوندم .

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2

بعد از مدت ها تردید رو کنار گذاشتم و با صد ای آرومی پرسیدم: آراد، کامیار کجا رفته ؟
جوابی نداد و موهام رو از ز یر شال نوازش کرد.
– نکنه اتفا قی براش افتاده باشه؟!
با لحن آروم و اطمینان بخشی زیر گوشم زمزمه کرد: نگران نباش، حالش خوبه!
– از کجا می دونی ؟
پوزخندی آهسته ای زد و گفت: تو که ازش دور ی می کردی… ای نطور ی بهتر نیست؟ !
– من ازش دوری می کردم، چون نزدیک بودنش یه درد بزر گ تر بود.
من نمی تونم همزمان با همه بجنگم!

آهی کشید و گفت: به هر حال هر جا که باشه، می تونه از خودش مراقبت کنه. این دوری برای
جفتتون بهتره !
لبخند تلخی لب هام و قاب گرفتن .
قبل از ای نکه واکنشی نشون بده یا حر فی بزنه، گوشیم و توی جیب مانتوم گذاشتم و از کنارش
گذشتم.
برخلاف انتظارم مانعم نشد و دنبالم نیومد .

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2

بارونیم و محکم تر دور خودم پیچیدم و به سمت ویلای ی که آراد برام خریده بود، قدم برداشتم.
مغزم بیشتر از هر زمانی درون سرم سنگینی می کرد، صداهایی توش بودن که وجود بیرونی
نداشتن…
باز هم همون دختر که دنبال کار می گشت، برای قرض التماس می کرد، دنبال وام بدون ضامن می
گشت و از همه چ یز فرار می کرد…
سرم و به چپ و راست تکون دادم و سعی کردم با متمرکز کردن فکرم روی چیزهای دیگه از فکر اون
زمان بیرون بیام، اما هر چقدر بیشتر مغزم رو در جستجوی خاطرات خوب زیر و رو می کردم بیشتر
ناامید می شدم .
فکر کردن به چ یزهایی که اخیرا گذرونده بودم به مراتب بدتر از یادآور ی گذشته بود.
پس فکرم رو به سمت دختر ی سوق دادم که بخاطر عدم سلامت رو حی و روانی توی آزمون دانشکده
افسری رد شد! و بعد به اردوگاه…
جایی که رویا آریانصب متولد و جاسوس شد .
به گرسنگی و تشنگی و درد و خستگی هایی که مقاومش کردن، تا جایی که خون روی دستش
پاشید!.. .

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2

قدم هام و روی زمین احساس نمی کردم، مغزم ن می تونست تعادل رو در بدنم برقرار کنه، با ناامیدی
به اطرافم چنگ زدم تا به دیوار برخورد کردم .
انگشت هام و روی شقیقم گذاشتم و چند بار فشار آوردم .
» بزن تانیا یه جاسوس قلب نداره «
ناخواسته اشک توی چشم هام جمع شد

کی گفته تانیا داناوان قلب نداره و می تونه آدم بکشه؟ !
در تار یکی مطلقی که پشت پلک های بستم شکل گرفته بود، قامت بلند مردی رو دیدم که روی زمین
افتاد…
با وحشت دست هام و جلوی صورتم گرفتم و تا نگاهی لرزون از نظر گذروندمشون .
از شدت سرما سفید شده بودن، اما خونی نبودن.
با حرص و عصبانیت دست هام و توی جیب بارونیم فرو کردم، هنسفری رو توی گوشم گذاشتم و به
سمته ویلا دویدم.
***
بعد از باز کردن در کفش هام و درآوردم و مستقیم به سمت شومینه رفتم، انگشت های یخ زدم رو در
معرض شعله ها گرفتم و تند تند نفس کشیدم.

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2

– تو زود تر از من راه افتادی، چطوره که دیرتر رسیدی ؟
صدای آراد که توی گوشم پی چید، برای چند ثانیه نفس توی س ینم حبس شد، با کشیدن نفس عمی قی
به خودم مسلط شدم و به آروم ی جواب دادم: بین راه ک می معطل شدم.
به دنبا لش بهش نگاه کردم که روی صند لی چوبی کنار م یز ناهارخور ی نشسته بود و توی دستش یه
لیوان چینی خودنمایی می کرد .
چشم ازش گرفتم و به دست هام که حسابی داغ شدن نگاه کردم، در یک آن نگاهم وحشت زده شد .
جیغ بلندی از گلوم خارج شد و با پس کشیدن دست هام از روی شعله عقب رفتم.
از شدت ه یجان رو زم ین نشستم و دوباره به دستم نگاه کردم، اما اثری از خون روش نبود .
دست آراد دورم حلقه شد، با تعجب و وحش تی پنهان به صورتم دست کشید .
– چی شد؟ جا ییت سوخت ؟
آب دهنم و قورت دادم و دوباره به دست هام نگاه کردم

نام رمان: خیانتکار عاشق 2
نویسنده: ف عبدالله زاده
ژانر: عاشقانه
تعداد صفحات: 567
منبع : –
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه اندروید apk
دانلود نسخه اندروید epub
درخواست حذف رمان
آموزش دانلود
کانال تلگرام
گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان خیانتکار عاشق 2

دانلود رمان ,دانلود رمان خیانتکار عاشق 2 , رمان خیانتکار عاشق 2 , رمان خیانتکار عاشق 2 pdf , رمان خیانتکار عاشق 2 apk , رمان خیانتکار عاشق 2 ایفون , رمان خیانتکار عاشق 2 اندروید , خیانتکار عاشق 2 , دانلود رمان عاشقانه خیانتکار عاشق 2 , رمان عاشقانه خیانتکار عاشق 2 ,