4.5 2 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان زندگی سیگاری

خلاصه رمان زندگی سیگاری :

دانلود رمان زندگی سیگاری بصورت کاملا رایگان. برای حمایت از ما عضویت کانال تلگرام و کامنت فراموش نشه ❤️😉

دختری از دیار فقر و سادگی
که ناخواسته چیزی رو میفهمه که اون و به مرز اسارت و اجبار ها می کشونه.
دانسته های اشتباه همراز اون و وارد زندگی دود گرفته و خاکستری پسری می کنه که حتی خدا هم ازش نا امید شده

پیشنهادات :

قسمتی از متن رمان زندگی سیگاری :

اروان و ایوار خشک شده به الفرد خیره میشن و من رسما هنگ می کنم
جرارد ..یا همون امین خون تو دهنش و تف می کنه و داد می زنه
-دهنت و ببند شغال پیر
الفرد پوز خندی می زنه و میگه..
هنوز تموم نشده…
بر می گرده سمت ریحانه و میگه…
هیچ وقت به ریحانه شک نکرده بودیم..این که چرا یهو از یه روستای دور افتاده میاد تهران و با مهشید دزدیده
میشه..
خشک شده به ریحانه نگاه می کنم که با گریه نگاهم می کنه
العرد میره سمت ریحانه و صورتش و نوارش می کنه و می کنه
الفرد-جالبه که بدونید ریحانه جاسوس کوچولوی پلیس بوده که سال اول پلیسی داشته می خونده..و وقتی امین
به رعیس پلیس میگه که ما می خوایم مهشید و بدزدیم .اونا هم ریحانه رو وارد ماجرا می کنن تا اونم جاسوسی
کنه…
بعد به حالت تمسخر امیز میگه
-چه قدر این پلیسای ایرانی نبوغ دارن واقعا..اما خب منم باهوشم!

با دهن باز به امین و ریحانه خیره بودم!
مهشیدم چشماش گرد شده بود..

یهو الفرد اصلحه دراورد و گفت
-رعیس بزررگ اجازه داده یکیشون و فعلا بکشم ..بین امین و ریحانه کدوم و بزنم!!
با گریه گفتم
-نه!

دانلود رمان زندگی سیگاری

الفرد پوزخند زنان راه میره و میگه
-ایوار…بهتر نیست اصلحتو از کافشنت در بیاری و بدی به من!
ایوار خونسرد پوزخندی می زنه و اصلحشو در میاره و با ژست خاصی کافشنش و از کنش در میاره و پرت می کنه
اون طرف و الحش و به سمت الفرد نشونه گرفت که کل محافظا اصلحشون و سمت ایوار نشونه گرفتن با نگرانی گفتم
-ایوار!
اما ایوار پوزخندی به چهره ی رنگ باخته ی الفرد زد و ادای شلیک کردن و دراورد و با ژست جذابی گفت
-بنگ!
ژزست جذابش باعث شد قند تو دلم اب شه تو اون شرایط از کارای دلم متعجب بودم!!
الفرد به محافظ اشاره زد و محافظم اومد اصلحه رو از ایوار گرفت
ار انم با کلافگی اصلحشو داد ..الفرد پوزخندی زد و گفت
-نگفتین کدوم و بکشم

با گریه گفتم
-کاریشون نداشته باش!
الفرد پوزخندی بهم زد و گفت
-چرا این قدر این دوتا داداش بهت اهمیت می دن!؟
با گریه گفتم
-اینا به من اهمیت نمی دن
اروان سرشو انداخت پایین و ایوار مستقیم تو چشمام زل زد
با گریه گفتم

دانلود رمان زندگی سیگاری

-همین سایه شبتون دیشب کم مونده بود من و بکشه
برگشتم سمت اروان و گفتم
-درندتون من و پیش کش کرد به سرکانی که کم مونده بود بهم تجا…
ایوار داد زد-ببر صداتو…
با حرص گفتم
-نمی دونستی بدون ..سرکان اون شبی که اومدی تو حمام خونش فکر می کنی چرا با من تو حموم بود؟!
ایوار یهو بلند شد و داد زد
-هیس
مثل خودش داد زدم
-تو ساکت شو ..زندگی منو نابود کردید شما
مشتش و کوبید رو میز و داد زد

-ساااکت..
داوود-ایوار!
محافظا اومدن سمت ایوار که یهو ایوار سریکیشون و گرفت و هولش داد تو شیشه ی سراسری و زیبای جلوش که
شیشه از سقف خورد شد و ریخت پایین ایوار زود بلند شد و با پا کوبید زیر اصلحه ی یکی از محافظا و داوودم گردن
یکی از محافظا رو گرفت و پرتش کرد سمت اون یکی با حیرت برگشتم سمت راست و دیدم ایوار پریده رو الفرد و تا
می خوره داره می زنتش ..نه زدن معمولی جوری میزد که انگار دارهکل سال ها زجر کشیدنش و طلافی می کنه..
زود دوییدم سمت امین یا همون جرارد تا من به اسم این عادت کنم پیر شدم ..دوییدم پشتش و شروع کردم به باز
کردن دستاش ..لعنتی چه قدر طناب سفت بود ..مهشید داد زد
– چاقو بیار..

دانلود رمان زندگی سیگاری

زود بلند شدم و دوییدم سمت یکی از محافظا که پخش زمین بود دست بردم تو کتش و بعد از کلی کاوش چاقو پیدا
کردم که همون موقع یکی از کمرم گرفت و من و کشوند سمت خودش با دیدن محافظه چاقو رو بردم بالا و کوبیدم
تو رونش که اخی گفت و افتاد زمین دوییدم سمت امین و با چاقو طنابش و باز کردم و رفتم سمت مهشید ..
امین زود دویید سمت یکی از محافظا که می خواست به اروان شلیک کنه و با پا زد تو کمرش و شروع کرد به زدنش
منم دست مهشید و باز کردم
مهشید-رفیق خودمی…
لبخندی زدم و چاقورو دادم دستش تا ریحانه رو باز کنه..و خودم دوییدم سمت ایوار تا از رو الفرد بلندش کنم نمی
خواستم قاتل شه
بازوش و گرفتم
-ای ار…ایوار…
بدون توجه به من به صورت له شده ی الفرد مشت می زد
-اه ..ایوار..لطفا

نام رمان: زندگی سیگاری
نویسنده: مرجان فریدی
ژانر: عاشقانه , معمایی ،پلیسی
تعداد صفحات: 438
منبع : –
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه apk
درخواست حذف رمان
آموزش دانلود
کانال تلگرام
گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان زندگی سیگاری

دانلود رمان ,دانلود رمان زندگی سیگاری , رمان زندگی سیگاری , رمان زندگی سیگاری pdf , رمان زندگی سیگاری apk , رمان زندگی سیگاری ایفون , رمان زندگی سیگاری اندروید , زندگی سیگاری , دانلود رمان عاشقانه زندگی سیگاری , رمان عاشقانه زندگی سیگاری ,