3 5 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم

خلاصه رمان عشق و سنگ جلد دوم :

داستان از اونجایی شروع میشه که یسنا به همراه دوست صمیمیش آیلین توی دانشگاه شهر دیگه قبول میشن..ولی با مخالفت شدید خانواده ها برای رفتنشون مواجه میشن ولی بلاخره اونا رو راضی میکنن ولی به یک شرط…اینکه برن توی خونه ی پسر عمه ی آیلین زندگی کنن…یسنا و آیلین هم قبول میکنن ولی زندگی توی اونجا سرنوشت همشونو تغییر میده و …..

لازانیا رو گذاشتم توی فر و از آشپزخونه اومدم بیرونو رفتم سمت اتاق خواب. وارد اتاق که شدم چشمم خورد به تخت خواب دونفره ی صدفیمون. لبخند ناخواسته ای زدم… چه شبایی که روی این تخت با هم به صبح نرسوندیم. سری تکون دادمو حولمو برداشتمو رفتم حموم. یه دوش ده دقیقه سریع گرفتمو از حموم اومدم بیرونو نشستم …

پیشنهادی :

جلد اول رمان عشق و سنگ ⭐️

دانلود رمان عشق بی انتها

قسمتی از متن رمان عشق و سنگ جلد دوم :

درباره داستان:
داستان از اونجایی شروع میشه که یسنا به همراه دوست صمیمیش آیلین توی
دانشگاه شهر دیگه قبول میشن..ولی با مخالفت شدید خانواده ها برای رفتنشون

مواجه میشن ولی بالخره اونا رو راضی میکنن ولی به یک شرط…اینکه برن توی
خونه ی پسر عمه ی آیلین زندگی کنن…یسنا و آیلین هم قبول میکنن ولی زندگی
توی اونجا سرنوشت همشونو تغییر میده و…..
دانلود رمان مسیحای عشق
دانلود رمان عشق کینه ای
دانلود رمان نسیم شب

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم :

فصل 1
الزانیا رو گذاشتم توی فر و از آشپزخونه اومدم بیرونو رفتم سمت اتاق خواب. وارد
اتاق که شدم چشمم خورد به تخت خواب دونفره ی صدفیمون. لبخند ناخواسته
ای زدم… سری تکون دادمو حولمو برداشتمو رفتم حموم. یه دوش ده دقیقه سریع

گرفتمو از حموم اومدم بیرونو نشستم پشت میز توالتم. اول یه ذره آرایش کردم
بعد از اون از جام بلند شدمو یه تاپ شلوارک قرمز تنم کردمو موهامو همونطور
خیس ریختم دورم.. آخه ارسان اینطوری دوست داشت. لبخندی به خودم توی
آیینه زدمو از اتاق اومدم بیرون. دستگاه پخش و روشن کردمو روی آهنگ مورد

عالقم تنظیم کردمو رفتم توی آشپزخونه تا ساالد درست کنم. مواد ساالد از قبل
آماده بود پس فقط من خوردشون کردم…. چند لحظه بعد با آهنگ مورد عالقمون
شروع کردم به خوندن
تو هستی تنها عشقم تو دنیامی
نباشی میمونم بی تو تنها

اگه که یک روز از من دلگیری
دوست دارم تو رو قد دنیا
واسه دیدنت قلبم میلرزه

وجود تو به دنیا می ارزه
برای لحظه های شیرینم
لب تو داره بهترین مزه
به اینجای آهنگ که رسید دستای یکی از پشت دور کمرم حلقه شد.سرشو گذاشت
روی شونم
ارسان-چرا خانومم امروز نیومد درو برام باز کنه.

4 :

ابرویی باال انداختو با بدجنسی گفتببخشید صدای آهنگ بلند بود نشنیدم.
ارسان-ا که نشنیدی… باشه پس خودتو برای یه تنبیه حسابی آماده کن.
-ارسان دیونه.
ارسان-آره.. ارسان دیونه ی عاشق یسنا.
ارسان سری تکون دادو گفتاحواالت آقا ارسان؟

ارسان- دیگه کم کم دارم عادت میکنم به این شیطونیات.
-کی؟ من؟ من شیطونی میکنم دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم ؟ من که کاری نکردم.
ارسان- آره کاری نکردی اصال..

بعدش نگاهی به سرتاپام انداخت. برگشتمو الزانیا رو از توی فر در آوردمو گذاشتم
روی میز. اول واسه ارسان یه تیکه گذاشتم بعد برای خودم کشیدم.
-راستی ساعت چند پرواز داریم؟

ارسان-ساعت 9.
ارسان با ترس نگام کردو گفتواااااااااااااااااااااااااااااااای.
ارسان- چی شد؟
لبخندی زدمو گفتم
-باورم نمیشه فردا عروسی بهزاده.
ارسان- طفلی همه ی مارو بهم رسوند ولی خودش آخر از همه افتاد.
-آره واقعا… اگه اون نبود مامان اصال رازی نمیشد به ازدواج الی

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم :

ارسان-و اگه اون نبود شما رازی نمیشدین به ازدواج با بنده؟
خندیدمو گفتم
-خب تقصیر خودته… به من چه؟
ارسان-حاال اخرشم خوب ازم انتقام گرفتیا.
خندیدمو یاد اون روزا افتادم…وقتی رفتیم مشهد ارسان سریع اومد خواستگاریم و
مام دقیقا هفته ی بعدش عقد کردیم… همه چیز خیلی زود سریع پیش رفت واتفاق
افتاد… آیلینم توی تمام مدت مدام کنارم بودو رفتارش کامال عادی بود… تا این که

شب عروسیه ما رفت… رفت خارج..اول خیلی از این کارش جا خوردمو زنگ زدمو
کلی باهاش دعوا کردم ولی اینقد برام بهانه آورد که رازیم کرد…منو ارسانم زندگی
مشترکمونو شروع کردیم… زندگی ای که همش خوشی بودو خوشبختی… واقعا
کنار ارسان خوشبخت بودم و دیگه غیر از این از خدا هیچی نمیخواستم…
ارسان-یسنا… کجایی خانومم؟

با صدای ارسان به خودم اومدمو گفتم
-چیزی گفتی؟
ارسان- میگم خوبی؟ چرا صدات میکنم جواب نمیدی گلم؟
-توی فکر بودم.
ارسان-فکر چی؟
اخم مصنوعی کردمو گفتمیاد شب عروسیمون افتاده بودم.
لقمشو قورت دادو گفتهر چی میگزره شیطون تر میشیا…
ارسان-پس چی فکر کردی؟ این که چیزی نیس

6 :

خندیدمو در حالی که بشقاب خالیمو برمیداشتمو میزاشتم توی سینک گفتم
– ارسان از جاش بلند شدو بشقابشو گذاشت توی سینک
ارسان- حاضری گلم؟

شالمو سرم کردمو برگشتم سمتشو گفتم
-آره عزیزم.. بریم.
ارسان چمدون و برداشتو از خونه رفت بیرون. منم کیفمو برداشتمو در خونه رو قفل
کردم. سوار آژانس شدیمو رفتیم سمت فرودگاه.

خدا رو شکر پروازمون تاخیر نداشتو خیلی زود سوار هواپیما شدیم. من کنار پنجره
نشسته بودمو ارسان کنارم بود. داشتم به بیرون نگاه میکردم که خمیازه ای بلند
باالیی کشیدم. ارسان دستمو گرفتو با خنده گفت

ارسان-بخواب خسته ای.
برگشتم سمتشو با حرص گفتم
ارسان با شیطنت خندیدو گفتبله دیگه باید بخندی… ظهر که نزاشتی یه لحظه این پلکای من به هم برسه.
ارسان-اگه دلت بخواد االنم میتونم کاری کنم نخوابی ها.
با چشمای گرد شده نگاش کردمو گفتم
خنده ی ارسان بیشترو شدو گفتارساااااااااااااااان دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم .

ارسان-باشه بابا. باشه… شوخی کردم.. بخواب خسته ای نفسم.
کش و قوسی به بدنم دادمو گفتم
-پس هر وقت رسیدیم بیدارم ک

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم در قصر رمان :

ارسان- به روی چشم.
به عادت همیشگیه قبل از خوابم دستشو بردم سمت لبمو آروم پشت دستشو
ب..و..سیدمو گفتم
ارسان چشمامو یه بار بازو بسته کردو گفتدوست دارم.

ارسان-من بیشتر…
چشمامو بستمو با آرامش خوابیدم.
با نوازش های دستی آروم چشمامو باز کردم که چشمای مهربون ارسان و جلوی
صورتم دیدم.
ارسان- نمیخوای بلند شی خانومم؟ رسیدیم ها.

تکیمو از صندلیم برداشتمو به اطرافم که مردم داشتن میرفتن به سمت در خروجی
نگاه کردمو گفتم
ارسان از جاش بلند شدو در حالی که کیفمو از توی صندوق بار برمیداشت گفتخیلی وقته رسیدیم؟
ارسان-تقریبا.. پاشو تا بیرونمون نکردن.

از جام بلند شدمو با هم از هواپیما بیرون اومدیم.. بالخره بعد از نیم ساعت از سالن
فرودگاه بیرون اومدیمو تاکسی گرفتیمو رفتیم سمت خونه ی ما. جلوی در خونه
همزمان با ماشین ما ماشین الیاسم جلوی در خونه نگه داشت.

با لبخند از ماشین
پیاده شدمو رفتم سمتشون. هنوز از ماشین پیاده نشده بودن. رفتم سمت الیاس و
چند تا تقه به شیش زدم که برگشتو با دیدن من خندیدو از ماشین پیاده شد.
الیاس-تو اینجا چی کار میکنی؟
اخم کردمو گف

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم  بصورت رایگان دانلود کنید:

-سالم عرض شد..
الیاس- سالم به روی ماهت.
با طلبکاری نگاش کردمو توی یه حرکت ناگهانی خودمو انداختم توی بغلش که یه
لحظه تعادلشو از دست دادو خواست بیفته که سریع دستشو به ماشین گرفت
الیاس در حالی که دستاشو دورم حلقه میکرد گفتخیلی بدی… میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.
الیاس-تو بی معرفت شدی رفتی.

تا خواستم جوابشو بدم صدای پردیسو از پشت سرم شنیدم.
پردیس-یسنا شوهرمو تمومش کردی که.
از بغل الیاس اومدم بیرونو برگشتم سمت پردیس.. دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم  .. شکمش خیلی بزرگتر از قبل
شده بود. جلو رفتمو در حالی که ژستی براش میگرفتم گفتم
پردیس پشت چشمی برام نازک کردو گفتنزار برات خواهر شوهر بازی دربیارم ها.
پردیس-ایششش… همونم بلد نیستی خب.

پقی زدم زیر خنده و در حالی که صورتشو میبوسیدم گفتم
پردیسم لبخندی زدو گفتکوفت..
پردیس-چطوری خواهر شوهر؟
بعد از اون دستی به شکم برآمدش کشیدمو گفتمبه خوبیه شما که نمیرسیم.
-تو چطوری عزیز

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم  تمام فرمت ها :

پردیس-مامانش به این ماهی مگه میشه بچم بد باشه.
آروم به شونش زدمو گفتم
پردیس تا خواست جوابمو بده الیاس گفتکمتر برای خودت نوشابه باز کن.
الیاس- خب برید داخل حرف بزنید….. امان از شما خانوما که یه لحظم نمیتونید
صبر کنید برای حرف زدن دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم .
ارسان که کنار الیاس وایستاده بود الکی اهی کشیدو گفت
ارسان-آی گفتی…آی گفتی.

خندیدیمو با هم وارد خونه شدیم.خونه دقیقا مثل قبل بودو اصال تغییر نکرده بود.
از پله ها باال رفتیمو اول الیاسرفت داخل.
الیاس-مامان.. مامان کجایی؟ بیا دخترت اومد.

با این حرف الیاس مامان با یه مالقه از آشپزخونه اومد بیرونو با دیدن ما سریع اومد
طرفمو بغلم کرد.
مامان-الهی قربونت بشم…
از بغلش اومدم بیرونو گفتمخدانکنه فدات شم.

مامان لبخندی زدو دوباره بغلم کردو گفتخوبی مامان گلم؟
مامان- خوبم دخترم… االن که تو اومدی خیلی خوبم.
از بغلش اومدم بیرونو گونشو بوسیدم که صدای بهزادو از پشت سرم شنیدم
بهزاد-هیییییییییییییییییییی…. ای دختره ی بی ح

منبع: نودهشتیا

نام رمان: عشق و سنگ جلد دوم
نویسنده: شبنم ا.ی
ژانر: اجتماعی / طنز / عاشقانه
تعداد صفحات: 870
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه اندروید apk
دانلود نسخه آیفون epub
حذف رمان/ مغایرت با قوانین
آموزش دانلود
کانال و گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم

دانلود رمان عشق و سنگ جلد دوم , رمان عشق و سنگ جلد دوم , رمان عشق و سنگ جلد دوم pdf , رمان عشق و سنگ جلد دوم apk , رمان عشق و سنگ جلد دوم ایفون , رمان عشق و سنگ جلد دوم اندروید , عشق و سنگ جلد دوم , دانلود رمان عاشقانه عشق و سنگ جلد دوم , رمان عاشقانه عشق و سنگ جلد دوم ,