3.3 4 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان قرار انتقام

خلاصه رمان قرار انتقام :

دانلود رمان قرار انتقام یک دختر تنها … یک پسر زخم خورده … هر دو پلیس … همراه میشوند با هم در راهی که مسیرش مشخص نیست و اما عشق . و عشق جای دارد در این راه تاریک … عشق میان ۲ پلیس

پیشنهادات:

قسمتی از متن رمان قرار انتقام :

داشتم یواشکی از ساختمون میومدم بیرون که یه نفر از پشت بازومو گرفت
-هی خانوم کجا با این عجله  دانلود رمان قرار انتقام
به پشت بر گشتم زل زدم به اون -وای خاک به سرم تو که زنی په چرا صدات
مردونست.

به پشت سرش اشاره کردمو گفتم :اونو میخوامببین دختره خفشو چقدر حرف میزنی بگو اینجا چیکار میکردی حاال چی میخوایپس حتما از این اوا خواهر هاییچرا داری مزخرف میگیخدا من بکشه از این دوجنسه هاییکی گفته من زنم
وقتی به پشت سرش برگشت با اسلحم که موقع حرف زدن از تو کمرم در اورده بودم
کوبیدم تو گردنش یه ااخ اروم گفت و بی هوش شد خدایی شبیه دخترا بودا موهای
خرمایی بلند چشمای بزرگ عسلی و دماغ عملی ابروها برداشته المصب اگه دختر
میشد کلی خواستگار داشت.

صدای بیسیم گوشم زیاد بود باید کمش کنماومدم اومدمستوان داری چیکار میکنی بیا بیرون
رفتم و رفتم تا رسیدم به دیوار باغ شروع کردم ازش با

دانلود رایگان رمان قرار انتقام قصر رمان :

وقتی به سرش رسیدم پریدم اونور تا دوتا کوچه که ماشین اداره اونجا بود تقریبا دو
ماراتون رفتم
به ون که رسیدم تو گوشی اعالم کردم سعیدی در رو برام باز کرد رفتم تو یه سالم
نظامی دادمو رو یکی از صندلی ها نشستم
سرگرد-چیشد ؟؟

-عه مگه شما هم بودیدنه پس چراغونی پارسال و میگماها اونو میگیدبچه کوکب خانوم خب عملیات دیگهچی چیشد؟
با صدای سرفه سعیدی حرفش نصفه مونداره دیگه اگه بچه نبودیاوال بی ادب باباته علیرضا چیه دوما اره دوست دارم از عمو جونم مایع بزارمچیه باز دوباره علیرضا رو انداختی وسطببین دانلود رمان قرار انتقام  دانیال نزار به عمو بگم

با من چه جوری حرف میزنی هارزا سر به سر من نزار ها من مافوقتمچراغونی پارسال دیگهکجا؟؟

سعیدی-قربان رسیدیم اداره بهتر بقیه بحث و داخل

4 :

از ون پیاده شدمو به سمت اداره رفتم
بعضی ها با دیدنمون احترام میزاشتن بعضی ها هم نه به اتاق سرهنگ رفتیم دوتایی
سالم نظامی دادیم
سرهنگ- خب به کجا رسیدید
نیش خند زل زد به منقربان ستوان رادکان به خونه نفوذ کرد فکر نکن چیز زیادی فهمیده باشه. و با یه
کانگورو صبر کن یه حالی ازت بگیرم
سرهنگ -رادکان چی فهمیدی

-به عرضتون برسونم که 15 تا محافظ دارند به غیر از 5 نفرشون بقیه خیلی درشت
اندام هستند دور تا دور حیاط جلویی دوربین هست ولی خوشبختانه اتاق کنترل
دوربین ها توی حیاطه که خیلی راحت میشه از کار انداختشون حیاط پشتی فقط 2 تا
دوربین داره که کنج چپ حیاط رو پوشش نمیده تمام اسناد مهم توی زیر زمینه چون
4 تا محافظ اونجان در مورد خونه 6 خدمتکار زن و 7 خدمتکار مرد محمودی و

پسرش شهرام تو این خونه رفت و امد دارند اونجوری که فهمیدم این خونه فقط برای
مذاکرست و سود دیگه ایی نداره از تمام حیاط محافظا و خدمتکار ها عکس گرفته
شده

و انگشترمو در اوردم تحویل سرهنگ دادم بعد برگشتم سمت دانیال اروم گفتم :
خوردی هسته شو تف کن
سرهنگ بعد از دیدن عکسا رو به من کرد و گفت خب حاال نظرت چیه
دانیال زودتر از من گفت : به نظر من امشب حمله کنیم
سرهنگ-چر  دانلود رمان قرار انتقام .

5 :

دانیال-چون مدارکو به دست بیاریم
دانیال-چرانه اتفاقا باید صبر کنیم
شیطونه میگفت بگم چون چه چسبیده به را
-چون من 14 تا میکرفون تو سر تا سر خونه و باغ کار گذاشتم باید صبر کنیم تا یکی
از مذاکرات صورت بگیره و تا شاید بتونیم اطالعاتی مثل محل تبادل اجناس رو
بفهمیم چون فکر نکنیم چیز زیادی بدست بیاریم با شبیخون به اون خونه فقط خرج
جابه جایی رو دستشون میزاریم
سرهنگ – ستوان راست میگه سرهنگ بهتره عجله نکنیم راستی یه خبر خوب برای
تو سرگرد
-چی قربان

-تو یه ماموریت باید بری اهواز چون فهمیدیم هم کشتی روندن بلدی هم زبان عربیت
خوبه باید بری اونجا و از این ماموریت کنار گذاشته میشی همون طور که میخواستی
بیا این پرونده ماموریت جدیدت
دانیال -اما سرهنگ من خواستم ستوان توی ای پرونده نباشند نه خودم
سرهنگ-این تصمیمیه که گرفته شده بهتره بگی چشم و راهی بشیچییی میخواستی من نباشم چرا اون وقت
و سرگرد موحد در این پرونده به ما کمک میکنند ایشون قرار پس فردا به اینجا
منتقل میشن
از اتاق سرهنگ اومدیم بیرون دانیال و میگی از شدت حرص مثل لبووو

دانلود رمان قرار انتقام  :

اخه حیف که زمستون نیست واگرنه میزاشتمش تو گاری دستی میفروختمش
دانیال – خب که چیشنیدی میگن چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی
تابستون معرکه است ایشاهلل خوش بگذره پسر عمومیخواستی منو بیرون کنی حاال خودت با تیپا پرت شدی بیرون میگن هوای اهواز تو
دانیال لبو تبدیل میشود به دانیال بادمجون جوننننننننن حرص بخور اره بخور
اخی روانم شاد شد. دانلود رمان قرار انتقام.

همون جور که میرفتم بیرون گفتم من دارم میرم خونه خودم نمی یام خونه عمو سالم
برسون میخواستم زود تر فرار کنم میدونستم االن نیش میزنه المصب بعد میزنه
جوری که تا عمق وجودو میسوزونه
دانیال-دم در اوردی عمو عمو میکنی بچه تو گورت کجاست که کفنت باشه تا جایی
که من میدونم عمو به برادر پدر میگن میشه بپرسم بابات کو که عموت باشه
زد بالخ
ره نیششو زد
راست میگه بابام کو مامانم کو یه لبخند تلخ روی لبم شکل گرفت چی بگم حرف
راست که جواب نداشت سرمو انداختم پایین از اداره خارج شدم سوار 206 مهسا
شدمو به طرف خونه مهسا راه افتادم دلم نمی خواست امشب تنها باشم خونه خودم
که نه در اصل خونه ادرینا که یه دونگش مال من بود امشب خالی بود چون ادرینا
اصفهان پزشکی میخوند
المصب قلبم تیر میکشید خیلی سعی کردم اشکم نریزه ولی انگار لج کرده ب

7 :

اشکام دونه دونه پایین میومدو اسمونم همراهیم میکرد کاش میفهمید زخم زدن به
یه بچه یتیم یعنی چی
کاش میفهمید به روی یه دختر تنهایی و بی کس و کاری شو اوردن یعنی چی
کاش میفهمید به یاد یه دختر اوردن جسد غرق در خون پدرشو وقتی از پله ها پرت
میشد یعنی چی
اخه خدااااااااااااااا
ساعت 4 صبح بودو خیابونا خلوت ماشینو یه گوشه پارک کردمو از ماشین پیدا شدم
چه شب های بارونی که با بابا محمدم قدم میزدم ولی یواشکی چون اون مسعودیه
رذل شب قدم زدنو ممنوع کرده بود.

بابا مامان قول میدم انتقامتونو بگیرم قول میدم
ساعت 6 بود که به خونه مهسا رسیدم میدونستم کالس داره دیشب قبل از عملیات
خونش بودم
زنگو زدم در رو برام باز کرد عاشق خونش بودم یه هال بزرگ یه اتاق مطالعه
بعد یه راه رو که ختم میشد به اشپز خونه راه پله سرویس بهداشتی که میرفت پایین
اتاقا طبقه پایین بود دوتا ( دانلود رمان قرار انتقام )
اتاق و در اخر یه سرویس حمام.

از پله ها رفتم پایین تو اتاقش نشسته بودو داشت ارایش میکرد ساعت 8 کالس
داشت ولی بخاطر ارایشش این موقع بیدار میشد
من اگه جاش بودم تا خود 30:7 میخوابیدم
سوییچ ماشینو گرفتم سمتشو گفتم -بیا این ماشینت

منبع:یک رمان

نام رمان: قرار انتقام
نویسنده:صبا سادات جمالی
موضوع:عاشقانه , پلیسی
تعداد صفحات: 285
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه اندروید apk
دانلود نسخه آیفون epub
حذف رمان/ مغایرت با قوانین
آموزش دانلود
کانال و گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان قرار انتقام

دانلود رمان قرار انتقام , رمان قرار انتقام , رمان قرار انتقام pdf , رمان قرار انتقام apk , رمان قرار انتقام ایفون , رمان قرار انتقام اندروید , قرار انتقام , دانلود رمان عاشقانه قرار انتقام , رمان عاشقانه قرار انتقام ,