3.9 7 votes
ثبت امتیاز به این رمان

دانلود رمان همخونه شیطون من

خلاصه رمان همخونه شیطون من :

درباره ی دختره شیطونی به اسم نفسه که دراصفهان زندگی میکنه حالادختر داستان ما توی تهران دانشگاه قبول میشه. (دختره از اون خرخوناس) ولی باباش با خوابگاه و خونه جداگرفتن مخالفه. حالا شریکه باباش یه پسر داره که دیوونس(وااابچه ی مردم کجاش مریضه؟) دیوونه هم نیست تیکه عصبی داره.

پیشنهادی :

قسمتی از متن رمان همخونه شیطون من :

مقدمه:
کاش بودی تا دلم تنهانبود
تا اسیر غصه ی فردانبود
کاش بودی تافقط باورکنی
بی تو هرگز زندگی زیبا نبود
مامان:دختربگیر بشین دیگه سرم گیج رفت.
نفس:مامان چرا درک نمیکنی استرس دارم.
مامان:میدونم دخترم اما…
همون موقع زنگ دربه صدا دراومد.
نفس:وااای مامان بابا اینا اومدن
مامان:باشه دخی االن سکته میکنی آروم باش
دانیال باقیافه ی ناراحت و بابا باقیافه ی نگران وارد خونه شدن.
نفس:نههههه خدایا چرا من؟
چرا من انقدربدبختم؟
ای همه آدم چرا من نباید قبول میشدم؟
آخه چرااااا؟
دانیال:ااااچته بابا کی گفته قبول نشدی؟
دانلود رمان المپیاد عشق
دانلود رمان ارباب ساالر
دانلود رمان لجبازی نکن

دانلود رمان همخونه شیطون من :

نفس:چیییییی قبول شدم؟
پ شما چرا انقدر ناراحتین؟چیزی شده؟
دانیال دوباره قیافش رفت توهم که بابا گفت
بابا:دخترم تو قبول شدی اما….
نفس:اما چی؟وای نکنه پزشکی قبول نشدم یه رشته ی داغون قبول شدم؟
نههههه
دانیال:اههه بسه بزاربابا حرف بزنه دیگه
نفس:باشه.حاالچرامیزنی؟
بابا ادامه داد
بابا:دخترم..راستش تو تهران قبول شدی
ولی همون رشته ای که میخوای
تاچند دقیقه تو شک بود.
نمیدونستم االن باید خوشحال باشم یا ناراحت.
بزارین خودمو معرفی کنم که بیشتر باهم آشناشیم.
اسمم نفسه و21سالمه.من توی خوانواده ی 4نفری
زندگی میکنم.
یه داداش دارم به اسم دانیال که
ازم3سال بزرگتره یعنی24سالشه.
وضع مالیمونم معمولیه.یعنی نه اونقدر
داریم که ندونیم کجا بریزیم ونه اونقدر
فقیریم که پول اجاره خونه نداشته باشیم.
االنم که فک کنم فهمیده باشین جواب
کنکورم)پزشکی(اومده که تهران قبول
شدم.
بابام خیلی امروزیه یعنی زیادی امروزیه

4 :

اما اصال دوست نداره که ما ازش جدا زندگی
کنیم
میگم خوب شما هم بیاین اونجا یه خونه بگیریم
اونجا زندگی کنیم تازه کارتم که اونجاس.
میگه نه خونه زندگیه من اینجاس
میگم بیاین بهم هفته ای یه بار سر بزنین
میگه دوره ما چه جوری هرهفته از اینجا بکوبیم
بیایم اونجا
)خو راست میگه دیگه اصفهان کجا تهران کجا؟(
بهش میگم اخه پدره من خوب میرم
پانسیون دیگه دردت چیه؟
میگه اونجا جای دخترای پاک نیست
اونجا میری یه وقت خراب میشی
خالصه دراین حد پدرم به من اعتماد داره
بابا:اخه دختره من،گله من،عزیزم،خنگه
بابا’تو اونجا میخوای بری چه غلطی بکنی؟
نفس:جووونم ابراز عالقه بابایی
بابا:قابلی نداشت دخی
نفس:بابا من میخوام برررررم
بابا:بازم که تو حرف خودتو میزنی
نفس:اااا بابادرسم مهم تره یا….
بابا:یاچی؟
نفس:هیچی
دانیال که تااالن ساکت بود گفت
دانیال:من یه فکری دارم
نفس:چی؟چی؟چی؟

دانلود رمان همخونه شیطون من :

دانیال:دو دقیقه بخف االن میگم
نفس:باشه داداشی بگو بگو بگو
دانیال یه نفس عمیق کشید وگفت
دانیال:برو پیش سام
نفس:سام دیگه چه خریه؟
دانیال کوسنی که بقلش بود رو پرت کرد
طرفم که رو هوا گرفتمش
دانیال:بیشعور همونی که شاید قراره
نزدیک1یا2سال ترو تحمل کنه
نفس:اههه مثل آدم بحرف ببینم چی میگی؟
بابا:نکنه پسره اعتمادی رو میگی؟
دانیال:آره بابا مگه چشه؟
هم قابل اعتماده،هم 3ساله دوسته منه
دورادور،هم پسره شریک شماس.
)بابا اینا مجبورن واسه کارشون هرسال به تهران برن(
دانیال:بابا نظرت چیه؟
بابا:آخه…..نمیشه که دخترمو بفرسم پیشه یه
مرده غریبه
دانیال:سامی که غریبه نیست
من از کف دستمم بیشتر میشناسمش
میدونم از گل پاک تره
نفس:مگه دختره
دانیال:توخفه.هان بابا؟
بابا:بیا تو اتاق
بابا ودنی رفتن توب اتاق
منو مامان
هم که داشتیم از فضولی میمردیم حساب نکردن

دانلود رمان همخونه شیطون من اندروید :

یعنی این سام کیه که راجبش حرف میزنن و
میخوان منو بفرستن پیشش؟
یعنی انقدر قابل اعتماده که میخوان منو
بفرستن پیشش؟
حدود یه ساعتی گذشت که بابا اینا اومدن
بیرون
نفس:چی شد بابا؟
بابا:بیا بشین دخترم کارت دارم
عجب بود بابا هیچ وقت اینجوری حرف
نمیزنه مگر مواقع خاص
بابا:اممم…دخترم این حرفا رو میزنم
شاید بگی بی غیرتم یا هرچیزی ولی
بدون اینارو من فقط به خاطر خودت
وآیندت میگم
نفس:وای بابا بگین دیگه جوون به لبم کردی
بابا:دخترم تو واقعامیخوای بری درستو بخونی؟یافقط واسه تفریحه؟
نفس:معلومه که میخوام بیشتر از هرچیزی
بابا:خوب پس خوب به حرفام گوش کن
بعدش هرچیزی که خواستی بگو
من به شریک دارم به اسم احسان اعتمادی
اون یکی از بهترین رفیقام و شریکامه که بهش
خیلی اعتماد دارم.
راستش اون یه پسر داره به اسم سام.
سام یه مشکالت عصبی دار ه.
ولی فقط اگه سربه سرش بزاری و
اگه کاریش نداشته باشی باهات خیلی خوبه

دانلود رمان همخونه شیطون من رایگان :

مطمئن باش
نفس:واای بابا ایناچه ربطی به من داره
بقیش؟
بابا:تو اگه بخوای بری پیشش و درستو
بخونی)باید باهاش ازدواج کنی(
جااااااان؟من؟ازدواج؟اونم باکسی که
اصن نمیشناسمش؟
بابا:دخترم:الزم نیست االن تصمیم بگیری..
نفس:یعنی چی بابا؟من فقط به خاطر
درس مجبورم با کسی که نمیشناسم و
تیکه عصبی داره ازدواج کنم؟
بابا:فقط به خاطر خودته.
نفس:اصن گیریم من قبول کردم اون چی؟
اون واسه چی باید قبول کنه؟
بابا:چون باباش مجبورش میکنه و از ارث
محرومش میکنه.تازه ازدواج شما فقط و
فقط واسه1الی2ساله که درست تمومشه.
اوناهم قول کردن ولی درصورتی که عوضش کنی
اون االن که مرده سنگه،سرده،مغرور
ولی من میدونم تو میتوتی درستش کنی
نفس:ولی من بازم نفهمیدم منظورتونو
دانیال:گله من توکه انقدر خنگ نبودی
بابامیگه تو میری اونجا خونه ی سامی
درستو میخونی یه تاثیرایی هم روی اون
میزاری همین
نفس:همین؟شما دارین میگین من برم با

دانلود رمان همخونه شیطون من پی دی اف :

یارو ازدواج کنم با کسی که اصن نمیشناسمش
بابا:عزیزم فقط یه عقد موقت میکنید
نفس:اونا چی؟ میدونن؟
بابا:آره االن باهاشون حرف زدم
نفس:شما میگین طرف دیوونسا ازش
هرچیزی بعیده
دانیال:نفسسسس.اون دوستمه میشناسمش کاریت نداره.
حاال راضی شدی؟
نفس:من باید فکرکنم
بابا:باشه ولی تافردا.
من برم بهشون خبر بدم
وای خدا تازه وقتم تعین میکنن.
همش تقصیره این دانیاله دیگه.میمرد
حرف نمیزد؟بله دیگه حرف نزنه میگن
الله.اووف دانیال.
دانیال:اجی گله من اخه چرا انقدر غرمیزنی؟
بابا چیزی نشده که میری و برمیگردی
اونم که قرارنیست باهات کاری داشته باشه.
نفس:کاری ندارهههه؟بابا شما میگین
طرف دیوونس بعد کاری نداره؟
اونم با کی منی که نمیتونم2دقیقه
آروم باشم.
دنیال:ای گفتی.بابا تو اگه کاری باهاش
نداشته باشی اونم باهات کاری نداره
بابا من2یا3ساله دوستشمااا میشناسمش
نفس:واقعا که خیلی بی غیرتین.هم تو

نام رمان: همخونه شیطون من
نویسنده: دینا محدث
تعداد صفحات: 180
دانلود نسخه pdf
دانلود نسخه اندروید apk
دانلود نسخه آیفون epub
حذف رمان/ مغایرت با قوانین
آموزش دانلود
کانال و گروه تلگرام
پیج اینستا گرام
اپلیکیشن

دانلود رمان 111

دانلود رمان همخونه شیطون من , رمان همخونه شیطون من , رمان همخونه شیطون من pdf , رمان همخونه شیطون من apk , رمان همخونه شیطون من ایفون , رمان همخونه شیطون من اندروید , همخونه شیطون من , دانلود رمان عاشقانه همخونه شیطون من , رمان عاشقانه همخونه شیطون من ,