عاشقانه
اجتماعی
طنز
کلکلی
انتقامی
پلیسی
همخوته ای
معمایی
درام
هیجانی
واقعی
غمگین
فانتزی
مذهبی
تخیلی
تراژدی
ترسناک
تاریخی
احساسی
روانشناسی